Khối lượng dữ liệu

Khối lượng dữ liệu

Các khóa học ngoại ngữ trực tuyến bao gồm:

1.700 giờ với các bài học thú vị 928 chương
6.616 bài tập tương tác 11.263 tranh ảnh minh họa
1.462 phút âm thanh 49.808 tệp âm thanh để luyện nghe
   

Online English Lessons Bao gồm::

400 giờ với các bài học thú vị 293 chương
1.489 bài tập tương tác 2.650 tranh ảnh minh họa
321 phút âm thanh 9.042 tệp âm thanh để luyện nghe
   

Online German Lessons Bao gồm::

400 giờ với các bài học thú vị 198 chương
1.845 bài tập tương tác 4.250 tranh ảnh minh họa
430 phút âm thanh 18.293 tệp âm thanh để luyện nghe
   

Online Spanish Lessons Bao gồm::

210 giờ với các bài học thú vị 122 chương
747 bài tập tương tác 1.200 tranh ảnh minh họa
117 phút âm thanh 5.664 tệp âm thanh để luyện nghe
   

Online French Lessons Bao gồm::

210 giờ với các bài học thú vị 102 chương
780 bài tập tương tác 1.250 tranh ảnh minh họa
168 phút âm thanh 4.571 tệp âm thanh để luyện nghe
   

Online Italian Lessons Bao gồm::

240 giờ với các bài học thú vị 125 chương
853 bài tập tương tác 1.450 tranh ảnh minh họa
117 phút âm thanh 3.595 tệp âm thanh để luyện nghe
   
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.