Bảng giá các khóa học ngoại ngữ trực tuyến


Giá quyền sử dụng cả năm cho một học viên

Tên quyền sử dụng Giá
Các khóa học ngoại ngữ trực tuyến (Khóa học tiếng Anh trực tuyến) 42,00 €
Khóa học EuroEnglish trực tuyến 26,00 €

Giảm giá cho số lượng lớn

Giảm giá sẽ được tính dựa trên doanh số (tất cả các đơn đặt hàng trước của bạn)

Doanh số từ tới Giảm giá dựa trên doanh số hiện thời
0,00 € 250,00 € 0%
250,00 € 500,00 € 5%
500,00 € 1.000,00 € 10%
1.000,00 € 2.000,00 € 15%
vượt trên 2.000,00 € 20%
If you do not find an answer to your question in the Frequently asked questions, send us your ideas, comments or suggestions.